ทำความเข้าใจถึงความรู้สึกส่วนลึกที่อยู่ภายในจิตใจ การเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์เลวร้าย และอารมณ์แห่งความเจ็บปวดจนกลายเป็นสภาวะซึมเศร้า (Depression)
.
โดยศิลปินถ่ายทอดผลงานผ่านรูปทรงที่ถูกขีดเขียนให้เป็นไปตามความรู้สึกเชิงลึกในเชิงรูปแบบนามธรรม เส้นและแรงเงาลักษณะที่ทับซ้อนกันเปรียบได้เหมือนอารมณ์ที่ซ้อนทับกันหลายมิติ เสมือนปมที่มัดไว้อย่างไม่มีทางแก้ไขได้ ในขณะเดียวกันเมื่อผลงานที่ถูกสร้างสรรค์แต่ละชิ้นได้สำเร็จลุล่วง ก็ยังเปรียบเสมือนได้ปลดตัวเองออกจากพันธนาการทางความรู้สึกด้วยเช่นเดียวกัน
.
การแสดงออกทางศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าได้ยึดถือทฤษฎีนิยมอารมณ์ (Emotionalism Theory) เป็นสำคัญ โดยทฤษฎีการสร้างงานศิลปะต่าง ๆ เหล่านี้ได้แสดงออกถึงความรู้สึก และห้วงอารมณ์ ณ ช่วงเวลานั้น ผลงานที่ปรากฏออกมาจึงมีลักษณะนามธรรม (Abstract) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ การตีความ และการทำความเข้าใจห้วงอารมณ์ส่วนลึก (Deep emotional) ที่ปรากฏ อยู่ในชิ้นงาน
.
ถึงแม้ว่างานแต่ละชิ้นจะถูกสร้างจากอารมณ์เชิงลบ แต่ทว่างานแต่ละงานข้าพเจ้าใช้ความตั้งใจอย่างยิ่ง ในการสร้างสรรค์ และในขณะเดียวกันเมื่อชิ้นงานแต่ละชิ้นได้สำเร็จลุล่วงลงไป ความรู้สึกที่เปรียบเสมือน ปมที่มัดไว้อย่างไม่มีทางแก้ไขได้หลุดออกอย่างอิสระด้วยตัวมันเอง เหมือนว่าตัวของข้าพเจ้าเองนั้นได้ปลดตัวเอง จากพันธนาการทางความรู้สึกด้วยเช่นเดียวกัน
.
22 MAY – 23 JUN 24 (เข้าชมฟรี)
  • PEOPLE GALLERY 1, 3rd Fl. MunMun Srinakarin